A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Agreement

Ugovor. Prilikom sklapanja saradnje sa brokerima, transportne kompanije potpisuju ugovor o saradnji (brokercarrier agreement).

agreement